KINH ĐẠI BẢO TÍCH - Tụng Niệm Tại CHÙA QUANG MINH

 

 
1 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(a) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI 
  https://youtu.be/1a-ocDKEDCM
   
2 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(b) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/PDLlYE-nIjo
   
3 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(c) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/UJ-6QqxHAWk
   
4 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(d) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/UuQfQYjSB-8
   
5 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(e) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/L_V9b3Nbcts
   
6 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM VÔ THƯỢNG ĐÀ LA NI THỨ NHẤT (a)
  https://youtu.be/UCvt9dzmW50
   
KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM XUẤT LY ĐÀ LA NI THỨ HAI (a)
  https://youtu.be/gq72ky7iKsM
   
8 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM THANH TỊNH ĐÀ LA NI THỨ BA (a)
  https://youtu.be/C5RR4AnudDc
   
9 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (a)
  https://youtu.be/ISdZJY1v4Tc
   
10 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (b)
  https://youtu.be/GaHMy-5538A
   
11 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (d)
  https://youtu.be/EMYQ2lqj-S8
   
12  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (f)
  https://youtu.be/mh2q58Xa2H8
   
13 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (g)
  https://youtu.be/YOwotyTfmnY
   
14 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (h)
  https://youtu.be/A99LKPUG0rQ
   
15 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (i)
  https://youtu.be/CbNFHBdKhF0
   
16 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (j)
  https://youtu.be/fshf9eKt5ZQ
   
17  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (k)
  https://youtu.be/A8kdXQxYH3c
   
18 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (a)
  https://youtu.be/lNGInt4Xsp4
   
19 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (b)
  https://youtu.be/qXgOWpCjtSo
   
20 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (c)
  https://youtu.be/3YrYRGkHHEI  
   
21  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (a)
  https://youtu.be/uszgnfd4XuI
   
22  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (a)
  https://youtu.be/YS29LXSx7CI
   
23 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (c)
  https://youtu.be/4ktvhTbME0g
   
24 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI  - Phẩm Thọ Ký Trang Nghiêm
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
25  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI  - Phẩm Thanh Văn Chúng và Phẩm Bồ Tát Chúng
  https://youtu.be/GuK2ssKdYok  
   
26 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI -  Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm và Nhân Duyên
  https://youtu.be/Bc6EMFRGPFA
   
27 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(a) PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/hE9sQUW2i-I
   
28 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(b) PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/b2Mv5D171H0
   
29 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(c)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/KSDTFd3EDU8
   
30 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(d)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live.
   
31  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(e)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/UgW9TRUELx8
   
32 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 8(a)  PHÁP HỘI PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT
  https://youtu.be/RBPuY_XqfMQ
   
33 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 8 (b) PHÁP HỘI PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT
  https://youtu.be/CwYZyr0JxOo
   
34 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 9(a)  PHÁP HỘI ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP
  https://youtu.be/BDaXwBdh0TE
   
35 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 9(b) PHÁP HỘI ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP
  https://youtu.be/Ah4Q8sHapQg
   
36 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 10 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI PHỔ MÔN
  https://youtu.be/Cwh1h9S6i8o
   
37 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(a) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH và LỜI THỨC NHẮC của TT. Thích Phước Tấn
   https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
38 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(b) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/fQ42lY5vTxw
   
38 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(c) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
   https://youtu.be/5jjOopZOMUw
   
39 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(c) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/5jjOopZOMUw
   
40 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(d) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/WAjdJoLRdXA
   
41 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(e) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/BK0LilL5kYU
   
42 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(f) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/XR9dxTSd03g
   
43 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(g) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/E0QhPxhrGDs
   
44 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(h) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH và LỜI THỨC NHẮC
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
45 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KHAI HÓA TRƯỞNG GIẢ (a)
  https://youtu.be/ODEyPwTxpIo
   
46  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KHAI HÓA TRƯỞNG GIẢ (b)
  https://youtu.be/Q1jgC-gumoM
   
47 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KIM TỲ LA THIÊN THỌ KÝ
  https://youtu.be/cgXy08Rk6kw
   
48 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THÍ NGHIỆM BỒ TÁT
  https://youtu.be/1EOi8Z8-YbE
   
49  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(a)
  https://youtu.be/s60r_sbpBfU
   
50 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(b)
  https://youtu.be/VpUIENHndYM
   
51 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(c)
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
52  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(d)
  https://youtu.be/XRUOLhokiRU
   
53 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(e)
  https://youtu.be/uEbvYGdv2to
   
54 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(f)
  https://youtu.be/1f0Lv4nR4qQ
   
55 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(g)
  https://youtu.be/mKnYclM5qtk
   
56 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỨ VÔ LƯỢNG
  https://youtu.be/1GgnvsBCXTY
   
57 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm ĐÀN NA BA LA MẬT
  https://youtu.be/b9dtaYtH96E
   
58 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG - Phẩm THI LA BA LA MẬT và LỜI THỨC NHẮC 11.10.2020 (LIVE)
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
59  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(b) 
  https://youtu.be/E_8mVNnYYRI
   
60 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(c) 13.10.2020/ 6pm
  https://youtu.be/beFedLdZvig
   
61 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(d) 14.10.2020/6pm
  https://youtu.be/wsMH7StEnzQ
   
62 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm SẰN ĐỂ BA LA MẬT.15.10.2020
  https://youtu.be/21_scC8Zc3s
   
63 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(a) 16.10.2020
  https://youtu.be/Ucvo79WrSS8
   
64 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(b) 17.10.2020
  https://youtu.be/ePXy4BS3_ZE
   
65 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(c) 18.10.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
66 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(d) 19.10.2020
  https://youtu.be/t2hmtr2FyC4
   
67 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(e) 20.10.2020
  https://youtu.be/7I178-BFgjo
   
68 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỊNH LỰ BA LA MẬT(a) 21.10.2020
  https://youtu.be/QoubxObcMOA
   
69 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỊNH LỰ BA LA MẬT(b) 22.10.2020
  https://youtu.be/V3-qhwHNVq4
   
70 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(a) 23.10.2020
  https://youtu.be/eeBip3ABaz0
   
 71 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(b) 24.10.2020
  https://youtu.be/qTpxEWWDTZ0
   
72 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(c) và LỜI THỨC NHẮC 25.10.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
73 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(d) 26.10.2020
  https://youtu.be/q0WYZWOLBYY
   
74 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm ĐẠI TỰ TẠI THIÊN THỌ KÝ 28.10.2020
  https://youtu.be/oMhNHLYKsDk   
   
75 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 13 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHƠN XỬ THAI 29.10.2020
  https://youtu.be/5hxIjLL9s6s
   
76 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 14 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHẬP THAI TẠNG(a) 
  https://youtu.be/AYTZVEZ_lyI
   
77 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 14 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHẬP THAI TẠNG(b) 
  https://youtu.be/_RnkVbs4RiE
   
78 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(a) và LỜI THỨC NHẮC 01.11.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
79 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(b) 02.11.2020
  https://youtu.be/NoWQqkWXL68
   
80 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(c) 03.11.2020
  https://youtu.be/RFz8fpVcrTg 
   
81 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tự Thứ Nhất 04.11.2020
  https://youtu.be/iX4ID9qrRno
   
82 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm TỊNH PHẠN VƯƠNG ĐẾN PHẬT 05.11.2020
  https://youtu.be/mQFfhOUt9Iw
   
83 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm A Tu La Vương Thọ Ký Thứ Ba và Phẩm Bổn Sự Thứ Tư 06.11.2020
  https://youtu.be/kGTGgpZaT0w
   
84 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Thứ Tám 07.11.2020
  https://youtu.be/s8ngOFl-XAo
   
85 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(a) và LỜI THỨC NHẮC 01.11.2020 (LIVE)
  https://www.youtube.com/watch?v=ohFfotHpENg
   
86 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Thứ 20- Phẩm 21 (10.11.2020)
 

https://youtu.be/CsC1HP2WTWQ

   
87 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký Thứ 22 (11.11.2020)
 

https://youtu.be/cJ8Q2uWKVOM

   
88 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ Thứ 23(a) (12.11.2020)
 

https://youtu.be/qQAJ3gyyEWY

   
89 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ Thứ 23(b) (13.11.2020)
 

https://youtu.be/S8lZtjaaoOM

   
90 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo Thứ 24 (14.11.2020)
 

https://youtu.be/aOTcOl1u38s

   
91 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Lục Giới Sai Biệt Thứ 25(a) và LỜI THỨC NHẮC (15.11.2020)
 

https://www.youtube.com/watch?v=n2aO5a6dKTg

   
 92  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Lục Giới Sai Biệt Thứ 25(c) 17.11.2020
 

 https://youtu.be/aOTcOl1u38s

   
 93  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương Thứ 26 (18.11.2020)
 

 https://youtu.be/fKMe1coCcgg

   
 94 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Bồ Tát Hạnh Thứ 1 và Phẩm Đa Văn Thứ 2 (19.11.2020)
 

 https://youtu.be/fD3OkRkLpJg

   
 95 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Bất Thối Thứ Ba (20.11.2020)
 

 https://youtu.be/7X1iWMFtt4I

   
96 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Cụ Thiện Căn Thứ 4 (21.11.2020)
 

https://youtu.be/F5d2gVbJh5k

 

 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.

1/11/2020 Kết quả gây quỹ sau 12 ngày kêu gọi gần 111, 627.08 dollars

 


 

Kính Bạch chư Hòa Thượng , Thượng Tọa , Đại đức và chư Tăng Ni,
Kính thưa liệt quí vị trong tất cả hội đoàn,
Kính thưa quí đồng hương phật tử,

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là NangKa. Ngày 12, 13/10, miền Trung lại sẽ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm, tỉnh Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng từ 100 - 200mm.
Bão số 7 cùng mưa lớn gây lũ lụt miền Trung -tính đến ngày 12/10, mưa lũ đã làm hằng trăm người chết , hằng trăm ngàn ngôi nhà các cơ quan trường học chùa nhà thờ nhận chìm trong biển lũ 9 tỉnh miền Trung việt Nam từ Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế , Quảng Nam , Đà Nẵng , Quảng Ngãi, Gia Lai , ĐăkLăk , Lâm Đồng vân vân
Trên địa bàn tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế đều bị ngập nước, với độ sâu từ 0,8m đến 3m; trong đó nhiều nơi tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thành phố Huế bị ngập sâu.
Đại dịch covid 19 ảnh hưởng trên toàn thế giới ảnh hưởng trên 200 quốc gia với 40 triệu người ảnh hưởng , cướp đi trên 1 triệu người tử vong.
Người Việt nam những nước trên thế giới Âu Mỹ Úc rất may mắn , chúng ta có được sự giúp đở các nước sở tại , riêng người Việt Nam không có được phần trợ cấp tài chánh trong đại dịch nay lại cộng thêm thiên tại lũ lụt nên hoàn cảnh người dân miền Trung ruột thịt càng trở nên khốn cùng mà không bút mực nào tả xiết.
Nhân được hoàn cảnh nầy Chủ tịch Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và Phó chủ tịch Thượng Tọa Thích Phước Tấn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống NHất Úc Đại LỢi và Tân Tây Lan phát động cứu trợ khẩn cấp trong giai đoạn nầy và Quí Ngài đồng kêu gọi mọi đồng hương việt Nam và Phật tử cùng chung một tay giúp đồng bào khốn khổi quê nhà để đúng theo lời từ bị của Phật dạy.
Tục Ngữ Việt Nam ta có câu :
-Bầu ơi thương lấy bí cùng ,tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
-Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.
-Con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.
Trong hoàn cảnh cách ly nầy xin quí vị gời tịnh tài đến các chùa và tự viện , hoặc sổ bank giáo hội:


Name: UVBC in AUST-NZ
BSB: 083437
Account number: 730138124


Sau đó Quí Thầy sẽ gởi cho bên Việt Nam giúp đở tận tay đến ngưởi bị nạn.
Xin cùng nguyện cầu cho tất cả chư tăng ni pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, tứ đại điều hòa và Phật sự viện thành ,
Xin cầu chúc tất cả đồng hương phật tử được hưởng các phúc lành trong mùa đại dịch dưới ánh hào quang cửa chư Phật
Xin cảm ơn toàn thể quí vị .
Trân trọng cảm ơn.
Bác sĩ Phạm Phúc Nhân

 

Chi tiết...

Phỏng vấn phim Ngạ Quỹ ( Hungry Ghost )

Hôm nay Chủ Nhật 16/08/2020 lúc 2 giờ chiều Quý vị có thể lên Zoom ID:  4102993232

để tham dự mục phỏng vấn với Thầy trụ trì Phước Tấn về bộ phim Ngạ Quỹ.

Bộ phim sẽ được chiếu trên SBS Monday 24/8 9:25pm to Thursday 27/8 9:25pm

 

Trên 100,000 khẩu trang được phân phối tòan thể người dân Victoria

Kính Thưa quí vị đồng hương,

Qua lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Phước Tấn Chùa Quang Minh từ tháng 3/2020. Hằng trăm nhà hảo tâm đại diện cho công đồng Việt Nam đến chùa Quang Minh cũng như đến thẳng đến bịnh viện. Trên 200,000 dollars gồm 120.000 khẩu trang, 50,000 bao tay, 5,000 mặt nạ, 2,000 áo chòang và 3,000 dollars và hằng trăm phần ăn trưa đã và đang hiến tặng cho các bịnh viện miền tây Melbourne

Khi đợt đại dịch bùng phát lần 2, chúng tôi kêu gọi lần 2 hiến tặng mask cho Melbourne, hiện chúng tôi biết các đồng hương trong Melbourne đang tiến hành may khỏang 25,000 cái và đang phát cho tất cả đồng bào đang cần khắp tiểu ban.

Riêng các đồng hương các tiểu ban khác và tại Việt Nam cũng đã gởi về Melbourne 40,000 khẩu trang vãi và phẩu thuật, và theo danh sách bên dưới đã phân phát hoàn tất cho toàn thể các hội đoàn, chùa, nhà thờ trong 24 giờ qua.

Xin chân thành cảm ơn các quí thiện nguyện viên đã tích cực làm trong 2 ngày qua.

Vào tuần nầy sẽ có thêm 40,000 phẩu trang sẽ về tiếp chúng tôi sẽ phân phối đợt 2 ( sẽ có thông báo khi masks vê ).

Xin quí vị đăng ký trước chúng tôi sẽ sắp xếp phân phối tại chùa Quang Minh.

Trước mắt chúng tôi xin quí vị các hội đoàn nào cần xin quí vị cho bíết danh sách đển chúng tôi tiện viêc sắp xếp phân phối cho hợp lý qua địa chị email hoặc điện thọai chùa Quang Minh 93125729.

Bác sĩ Nhân: 0411505948.


Xin cám ơn quí vị.
Bác sĩ Phạm Phúc Nhân.

Kính thưa quí vị,

Qua thời kêu gọi Mask cho Melbourne chúng tôi xin tường trình cho tất cả quí vị kết quả như sau, xin tri ơn sự đóng góp chân thành quí các mạnh thường quân:

1/ Gia đình Anh Cử , Chị Hoa ,Cháu Ngoc: 20,000 masks trong số 50,000 masks.
2/ Thầy Hoằng Kiện và nhóm phật tử Việt nam: 19,000 masks trong số 30,000 masks.
3/ Bác sĩ Nhân – Thư: 3,000 dollars.
4/ Chị Hoang Phương Thảo: 3,000 dollars.
5/ Chi Lâm Minh Hoa: 6,000 dollars.
6/ Nhóm Chị Kim Thanh: 3,000 dollars.
7/ Nhóm Chị Huỳnh Phượng: 25,000 masks.
8/ Chị Cao Thị Mỹ: 10,000 masks.
9/ Lê Ngọc Điệp: 200 dollars
10/Nhóm Nguyễn Hương, Rose Hùynh, Rose Huỳnh, Thúy Trần, Nichau: 2,500 mask 11/ Rất nhiều vị ẩn danh

Chúng tôi đã phân phối trong đợt 1 và chúng tội được các quí vị Book trước như sau:

1/ Ông Trương Lợi 2,000 masks.
2/ Thiên Giang 1,000 masks.
3/ Chùa Phước Huệ 1,000 masksvà 20 facial shields.
4/ Thiên Giang 1,000 masks.
5/ Hội Golf Victoria 3,000 masks.
6/ Phượng Vĩ 5,000 masks.
7/ Chi Vân anh Tài 1,000 masks.
8/ Văn phòng các bác sĩ 2,000 masks
9/ Nguyen Nhung 1,000 masks.
10/ Các Hôi đòan Chùa, nhà Thờ 20,000 masks

 

 

 

Cách làm mặt nạ để đeo trong đại dịch coronavirus khi Victoria chiến đấu để ngăn chặn dịch COVID-19

Kính thưa quí vị,
Chúng tôi có liên hệ với bà Phượng Vĩ (Chủ tịch Ủy ban đa văn hóa Victoria ) cùng quí hội đòan  cùng nhau làm đúng tiêu chuẩn Mask do chánh phủ đưa ra   để quí vị nghiên cứu trước sau đó có buổi họp trên Zoom để cùng nhau tiến hành làm cho tòan thể cộng đồng Việt Nam.
Trân trọng kính chào quí vị:
Phạm Phúc Nhân
 
Cách làm mặt nạ để đeo trong đại dịch coronavirus khi Victoria chiến đấu để ngăn chặn dịch COVID-19

 

Các nhà chức trách đã nói với cư dân của Metropolitan Melbourne và Mitchell Shire rằng nếu họ không thể giữ mọi người cách xa 1,5 mét trong những tuần tới, họ nên đeo mặt nạ.

Thủ hiến  Daniel Andrew cũng đã gắn cờ rằng khi khóa máy kéo dài sáu tuần kết thúc, đeo mặt nạ sẽ vẫn là một "đặc điểm quan trọng" trong phản ứng của Victoria đối với đại dịch.

Cửa hàng mua vải hoặc mặt nạ phẫu thuật là một lựa chọn nhưng cũng có sự hài lòng có thể đến từ việc tự làm.

Làm cách nào bạn làm được việc đó? Dưới đây là một số lời khuyên.

Tin tức trực tiếp về coronavirus: Theo dõi tất cả các thông tin mới nhất trong blog của chúng tôi.

Tôi cần thiết bị gì để làm mặt nạ?

• Một số chất liệu - tốt hơn là cotton và đảm bảo có đủ để tạo ra một vài lớp mỗi lớp khoảng 25cm x 15cm

• Chính phủ Victoria khuyến nghị ba mảnh vải: chống nước cho lớp ngoài, pha cho lớp giữa và vải cotton thấm nước cho lớp bên trong

•          Một cái máy may. Hoặc kim và chỉ nếu bạn có thời gian và kỹ năng

• Một số vật liệu đàn hồi hoặc vật liệu phụ cho dây buộc để giữ mặt nạ đúng vị trí

•          Kiên nhẫn

Bây giờ, làm thế nào để tôi cách may Mask đúng?

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Victoria (DHHS) có hướng dẫn về cách làm mặt nạ tại đây và khuyên bạn nên làm theo quy trình này:

1. 1. Cắt ba lớp vải khác nhau (xem các loại vải được đề xuất ở trên) trong hình chữ nhật 25x15cm

2. 2. Sắp xếp chúng gọn gàng theo đúng thứ tự và gập xuống một cạnh của mặt dài của vải để tạo đường may 1cm

3. 3. Đi xuống phía dài gấp. Lặp lại bước hai và ba cho cạnh đối diện ở cạnh dài

4. 4.Hãy tạo các cạnh ngắn để tạo đường may và khâu theo cách đó (đảm bảo có chỗ để luồn dây thun hoặc dây buộc của bạn)

5. 5.luồng dây thun hoặc vải của bạn qua viền bạn đã tạo

6. 6.Cột  chặc lại nút thắt cho 2 đầu .
Thủ hiến  Victoria Daniel Andrew đã yêu cầu Melburnian đeo mặt nạ ở nơi công cộng khi họ không thể xa cách xã hội, trong một sự thay đổi lớn trong chính sách y tế ở tiểu bang và trên khắp nước Úc.

Những điểm chính:

• Cho đến nay, các chuyên gia ở Úc chỉ khuyên bạn nên đeo khẩu trang khi bạn bị bệnh

• Nhưng sự gia tăng truyền tải cộng đồng ở Melbourne đã gây ra một sự thay đổi

• Giám đốc Y tế và Thủ hiến g Victoria cho biết mọi người ở Melbourne nên đeo mặt nạ "nếu bạn không thể đảm bảo khoảng cách vật lý"