Lễ Tốt Nghiệp Lớp Thiền cấp 1 Chùa Ấn Quang

Lễ Tốt Nghiệp Lớp Thiền cấp 1 Chùa Ấn Quang
 
 
Nam Mô Bổn sư THích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch Hòa Thượng  Thượng Tọa , Đại Đức và Chư Tăng Ni 
Kính thưa các Thiền sịnh
 
Vì lý do đại dich Covid 19 ,trong 9 tháng qua chỉ học Thiền  tại Chùa Ấn Quang có  3 lần ,còn lại học trên Zoom với sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Linh Tấn . Lớp thiền đầu tiên có gần 25 vị , sau còn lại 18 vị . Mỗi buôi tọa thiền chúng con được hưởng dẫn thêm lý thuyết Phật Pháp
Chúng con  được học cách ngồi thư dãn , từ đầu đế chân , hít thở sâu và nông , trước khị tọa thiền đọc 4 câu kệ: 
Chánh thân đoan tọa, 
Đương nguyện chúng sanh,
Tọa Bồ Đề tọa ,
Tâm vô sở trước,
Trong khi hít vào và thở sâu : Quán chiếu từ ngoài vào trong : khởi đầu mặt nước yên lặng, không khí trong lành đến thở ra tất cả khí độc tham sân,. Từ năng lượng tích cực của vũ trụ : như thương yêu ,tha thứ , cặp đối năng lượng tiêu cực nhu7sa6n hận, mạn nghi, ác kiến , Từ trân trọng từng giây phúc hơi thở , sự sống  của thân người khó được và Phật Pháp khó tìm.
Quán chiếu nội tâm hiện tại  : thân tâm nhất như  trong hơi thở ngắn và đều., Quán chiếu phúc giây hiện tại  là quan trọng , quá khứ không truy tìm , tương lai không ước vọng để tập trung và hơi thử đều đặn trong hiện tại và tập trung vào huyệt nhân trung.
Ngồi thiện có thể từ 15 phút hoặc nửa tiếng hoặc lâu hơn.
Trong khi xã thiền mục đích vận động xoa bóp từ đầu đến chân ,rất khoa học nhằm vận động và kích thích 12 dây thần kinh sọ não và hệ thần kinh  tủy sống nhằm tránh được các tật bịnh như : Cao huyết áp, tai biến , rối loạn tiền đình , tránh liệt dây thần kinh số 7, tránh suyển , tiểu đường , tim mạch , suy thận , bàng quang , rối loạn tiêu hóa và nhất là tránh bịnh thần kinh tọa vân vân..
 
Học thiền định tâm trong chánh niệm  rất thấy hữu ịch cho việc tu tập là Thiền Tịnh song tu niệm phật  trong pháp Phước Huệ song tu
 
Trong bài pháp Tứ đế đầu tiên đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển, về phương pháp hành trì hay Đạo đế, con đường dẫn đến an vui Niết bàn. Đức Phật đã long trọng chỉ Bát thánh đạo cho năm bạn đồng tu là nhhóm Kiều Trần Như. Đó là con đường thánh gồm tám chi: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. 
 
Một trong bát chánh đạo là Chánh định: Định trong Phật học hiểu là Thiền định. Định nghĩa là tập trung tư tưởng tu tập thiền định. Chánh định là tập trung tư tưởng vào vấn đề chính đáng, đúng chân lý, lợi mình và người.
 
Chúng con nhận thức được lúc ngồi thiền để mong cầu thiền định chân chánh:

- Bất tịnh quán: quán các pháp không thanh tịnh, để trừ tham dục, si ái v.v…….

-Từ Bi Quán : Quán sát tất cả chúng sanh đồng thể tánh thanh tịnh, không hơn không kém để tôn trọng, kính quý và đọan trừ tâm hận thù.
- Sổ tức quán: Nghĩa là quán hơi thở, để đối trị tâm tán lọan để đi sâu vào thiền định.
 
-Nếu trong tương lai học thêm  chúng con mong học thêm: 
Nhân duyên quán: Quán tất cả pháp đều do nhân duyên mà thành, không có một pháp nào riêng biệt trong thế giới tương tức tương nhập ( Kinh hoa nghiêm), không chân thật, không trường tồn, để đọan trừ ngu si ngã chấp.

- Giới phân biệt quán: Nghĩa là phân biệt và quán sát sự giả hợp của 18 giới ( 6 căn, 6 trần, 6 thức) để thấy không thật có ngã pháp và diệt trừ ngu si cố chấp.

Chúng con không mong cầu học Thiền như các ngoại đạo như là :

-Thiền định để cầu thác sinh các cõi trời .

-Thiền định để luyện bùa chú, thần thông, phép lạ, trường sanh bất tử.

Riệng bản thân đã qui y Phật từ   50 năm qua , lần đầu tiên học được khóa thiền căn bản do Thượng Tọa  Thích Linh Tấn hướng dẫn con thấy rất hửu ích cho tu tập; Luyện Thân Tâm / Sức khỏe, tinh thần cải tiến rõ rệt.
Chúng con xin kính chúc các chư Vi Hòa Thượng Thượng tọa Pháp thể khinh an , huệ đăng thường chiếu , tứ đại điều hòa , phật sự viện thành cùng dìu dắt chúng sanh qua bờ giác ngộ , cùng chúc quí thiền sinh thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường trong năm mới sắp tới , tin tấn trên đường tu học.
 
Nam Mô A Di Dà Phật.
Phạm Phúc Nhân ( Hạnh Giác Nghĩa)
Chi tiết...

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - Tụng Niệm Tại CHÙA QUANG MINH

 

 
1 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(a) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI 
  https://youtu.be/1a-ocDKEDCM
2 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(b) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/PDLlYE-nIjo
3 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(c) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/UJ-6QqxHAWk
4 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(d) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/UuQfQYjSB-8
5 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(e) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/L_V9b3Nbcts
6 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM VÔ THƯỢNG ĐÀ LA NI THỨ NHẤT (a)
  https://youtu.be/UCvt9dzmW50
KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM XUẤT LY ĐÀ LA NI THỨ HAI (a)
  https://youtu.be/gq72ky7iKsM
8 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM THANH TỊNH ĐÀ LA NI THỨ BA (a)
  https://youtu.be/C5RR4AnudDc
9 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (a)
  https://youtu.be/ISdZJY1v4Tc
10 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (b)
  https://youtu.be/GaHMy-5538A
11 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (d)
  https://youtu.be/EMYQ2lqj-S8
12  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (f)
  https://youtu.be/mh2q58Xa2H8
13 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (g)
  https://youtu.be/YOwotyTfmnY
14 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (h)
  https://youtu.be/A99LKPUG0rQ
15 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (i)
  https://youtu.be/CbNFHBdKhF0
16 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (j)
  https://youtu.be/fshf9eKt5ZQ
17  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (k)
  https://youtu.be/A8kdXQxYH3c
18 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (a)
  https://youtu.be/lNGInt4Xsp4
19 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (b)
  https://youtu.be/qXgOWpCjtSo
20 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (c)
  https://youtu.be/3YrYRGkHHEI  
21  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (a)
  https://youtu.be/uszgnfd4XuI
22  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (a)
  https://youtu.be/YS29LXSx7CI
23 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (c)
  https://youtu.be/4ktvhTbME0g
24 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI  - Phẩm Thọ Ký Trang Nghiêm
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
25  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI  - Phẩm Thanh Văn Chúng và Phẩm Bồ Tát Chúng
  https://youtu.be/GuK2ssKdYok  
26 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI -  Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm và Nhân Duyên
  https://youtu.be/Bc6EMFRGPFA
27 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(a) PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/hE9sQUW2i-I
28 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(b) PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/b2Mv5D171H0
29 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(c)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/KSDTFd3EDU8
30 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(d)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live.
31  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(e)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/UgW9TRUELx8
32 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 8(a)  PHÁP HỘI PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT
  https://youtu.be/RBPuY_XqfMQ
33 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 8 (b) PHÁP HỘI PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT
  https://youtu.be/CwYZyr0JxOo
34 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 9(a)  PHÁP HỘI ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP
  https://youtu.be/BDaXwBdh0TE
35 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 9(b) PHÁP HỘI ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP
  https://youtu.be/Ah4Q8sHapQg
36 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 10 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI PHỔ MÔN
  https://youtu.be/Cwh1h9S6i8o
37 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(a) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH và LỜI THỨC NHẮC của TT. Thích Phước Tấn
   https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
38 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(b) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/fQ42lY5vTxw
38 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(c) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
   https://youtu.be/5jjOopZOMUw
39 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(c) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/5jjOopZOMUw
40 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(d) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/WAjdJoLRdXA
41 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(e) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/BK0LilL5kYU
42 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(f) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/XR9dxTSd03g
43 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(g) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/E0QhPxhrGDs
44 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(h) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH và LỜI THỨC NHẮC
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
45 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KHAI HÓA TRƯỞNG GIẢ (a)
  https://youtu.be/ODEyPwTxpIo
46  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KHAI HÓA TRƯỞNG GIẢ (b)
  https://youtu.be/Q1jgC-gumoM
47 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KIM TỲ LA THIÊN THỌ KÝ
  https://youtu.be/cgXy08Rk6kw
48 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THÍ NGHIỆM BỒ TÁT
  https://youtu.be/1EOi8Z8-YbE
49  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(a)
  https://youtu.be/s60r_sbpBfU
50 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(b)
  https://youtu.be/VpUIENHndYM
51 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(c)
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
52  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(d)
  https://youtu.be/XRUOLhokiRU
53 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(e)
  https://youtu.be/uEbvYGdv2to
54 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(f)
  https://youtu.be/1f0Lv4nR4qQ
55 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(g)
  https://youtu.be/mKnYclM5qtk
56 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỨ VÔ LƯỢNG
  https://youtu.be/1GgnvsBCXTY
57 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm ĐÀN NA BA LA MẬT
  https://youtu.be/b9dtaYtH96E
58 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG - Phẩm THI LA BA LA MẬT và LỜI THỨC NHẮC 11.10.2020 (LIVE)
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
59  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(b) 
  https://youtu.be/E_8mVNnYYRI
60 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(c) 13.10.2020/ 6pm
  https://youtu.be/beFedLdZvig
   
61 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(d) 14.10.2020/6pm
  https://youtu.be/wsMH7StEnzQ
   
62 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm SẰN ĐỂ BA LA MẬT.15.10.2020
  https://youtu.be/21_scC8Zc3s
63 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(a) 16.10.2020
  https://youtu.be/Ucvo79WrSS8
64 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(b) 17.10.2020
  https://youtu.be/ePXy4BS3_ZE
65 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(c) 18.10.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
66 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(d) 19.10.2020
  https://youtu.be/t2hmtr2FyC4
67 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(e) 20.10.2020
  https://youtu.be/7I178-BFgjo
68 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỊNH LỰ BA LA MẬT(a) 21.10.2020
  https://youtu.be/QoubxObcMOA
69 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỊNH LỰ BA LA MẬT(b) 22.10.2020
  https://youtu.be/V3-qhwHNVq4
70 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(a) 23.10.2020
  https://youtu.be/eeBip3ABaz0
 71 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(b) 24.10.2020
  https://youtu.be/qTpxEWWDTZ0
72 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(c) và LỜI THỨC NHẮC 25.10.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
73 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(d) 26.10.2020
  https://youtu.be/q0WYZWOLBYY
74 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm ĐẠI TỰ TẠI THIÊN THỌ KÝ 28.10.2020
  https://youtu.be/oMhNHLYKsDk   
75 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 13 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHƠN XỬ THAI 29.10.2020
  https://youtu.be/5hxIjLL9s6s
76 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 14 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHẬP THAI TẠNG(a) 
  https://youtu.be/AYTZVEZ_lyI
77 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 14 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHẬP THAI TẠNG(b) 
  https://youtu.be/_RnkVbs4RiE
78 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(a) và LỜI THỨC NHẮC 01.11.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
79 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(b) 02.11.2020
  https://youtu.be/NoWQqkWXL68
80 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(c) 03.11.2020
  https://youtu.be/RFz8fpVcrTg 
81 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tự Thứ Nhất 04.11.2020
  https://youtu.be/iX4ID9qrRno
82 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm TỊNH PHẠN VƯƠNG ĐẾN PHẬT 05.11.2020
  https://youtu.be/mQFfhOUt9Iw
83 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm A Tu La Vương Thọ Ký Thứ Ba và Phẩm Bổn Sự Thứ Tư 06.11.2020
  https://youtu.be/kGTGgpZaT0w
84 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Thứ Tám 07.11.2020
  https://youtu.be/s8ngOFl-XAo
85 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(a) và LỜI THỨC NHẮC 01.11.2020 (LIVE)
  https://www.youtube.com/watch?v=ohFfotHpENg
   
86 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Thứ 20- Phẩm 21 (10.11.2020)
 

https://youtu.be/CsC1HP2WTWQ

87 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký Thứ 22 (11.11.2020)
 

https://youtu.be/cJ8Q2uWKVOM

88 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ Thứ 23(a) (12.11.2020)
 

https://youtu.be/qQAJ3gyyEWY

89 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ Thứ 23(b) (13.11.2020)
 

https://youtu.be/S8lZtjaaoOM

90 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo Thứ 24 (14.11.2020)
 

https://youtu.be/aOTcOl1u38s

91 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Lục Giới Sai Biệt Thứ 25(a) và LỜI THỨC NHẮC (15.11.2020)
 

https://www.youtube.com/watch?v=n2aO5a6dKTg

 92  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Lục Giới Sai Biệt Thứ 25(c) 17.11.2020
 

 https://youtu.be/aOTcOl1u38s

 93  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương Thứ 26 (18.11.2020)
 

 https://youtu.be/fKMe1coCcgg

 94 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Bồ Tát Hạnh Thứ 1 và Phẩm Đa Văn Thứ 2 (19.11.2020)
 

 https://youtu.be/fD3OkRkLpJg

 95 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Bất Thối Thứ Ba (20.11.2020)
 

 https://youtu.be/7X1iWMFtt4I

96 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Cụ Thiện Căn Thứ 4 (21.11.2020)
 

https://youtu.be/F5d2gVbJh5k

97 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Thần Thông Lực Thứ 5 - Phẩm Đại Bi Thứ 6 và LỜI THỨC NHẮC 22.11.2020 (LIVE)
  https://www.youtube.com/watch?v=39EbarLQPBQ
98

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Đáp Nạn Thứ 7 và Phẩm Phú Lâu Na Thứ 8 - PHÁP HỘI HỘ QUỐC (a) (23.11.2020)

  https://youtu.be/vWWhx-41mBs
99 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 18 PHÁP HỘI HỘ QUỐC(c) 25.11.2020
  https://youtu.be/VnUM0aeMakQ
100 CHÙA QUANG MINH KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q5 P.18 PHÁP HỘI ÚC GIÀ TRƯỞNG GIẢ (26.11.2020)
 

https://www.youtube.com/watch?v=kSixFFNZ5rI

101

CHÙA QUANG MINH KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q5 P.18 PHÁP HỘI VÔ TẬN PHỤC TẠNG (27.11.2020)

 

https://www.youtube.com/watch?v=LD8RpJzSiDY

102 CHÙA QUANG MINH KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q5 P.18 PHÁP HỘI THỌ KÝ ẢO SƯ BẠT ĐÀ LA (28.11.2020)
 

https://www.youtube.com/watch?v=2n59egbspp8 

103

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 21 PHÁP HỘI THỌ KÝ ẢO SƯ BẠT ĐÀ LA(b) 30.11.2020

  https://youtu.be/VWs6KoOEIH8
104 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 22 PHÁP HỘI ĐẠI THẦN BIẾN(a) 01.12.2020
  https://youtu.be/w6KEj9ji-sE
105 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 22 PHÁP HỘI ĐẠI THẦN BIẾN(b) 02.12.2020
  https://youtu.be/8_obeSdTS0s
106 CHÙA QUANG MINH KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q5 P.23 PHÁP HỘI MA HA CA DIẾP(a) (03.12.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=ywMv5kCNKLE
107 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 23 PHÁP HỘI MA HA CA DIẾP(b) 04.12.2020
  https://youtu.be/ttBPwfvt1rA
108 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 23 PHÁP HỘI MA HA CA DIẾP(c) 05.12.2020
  https://youtu.be/55EfJGokcNs
109  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 25 PHÁP HỘI PHÁT THẮNG CHÍ NGUYỆN 08.12.2020
  https://youtu.be/vETbhyAc8Rs
110 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 26 PHÁP HỘI THIỆN TÝ BỒ TÁT 09.12.2020
  https://youtu.be/0nRA9tXbHbU  
111 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 26 PHÁP HỘI THIỆN TÝ BỒ TÁT(b) 10.12.2020
  https://youtu.be/i8iHtPM5Nv4
112 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 27 PHÁP HỘI THIỆN THUẬN BỒ TÁT - PHẦN 28 PHÁP HỘI DŨNG MÃNH THỌ TRƯỞNG GIẢ 11.12.2020
  https://youtu.be/LD_oUihBcZA
113 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 30 PHÁP HỘI DIỆU HUỆ ĐỒNG NỮ và PHẦN 31 PHÁP HỘI HẰNG HÀ THƯỢNG ƯU BÀ DI 14.12.2020
  https://youtu.be/ZO2Rc7RXWiw
114 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 32 PHÁP HỘI VÔ ÚY ĐỨC BỒ TÁT(a) 15.12.2020
  https://youtu.be/Acmo3sr7mZM
115 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 32(b) PHÁP HỘI VÔ ÚY ĐỨC BỒ TÁT 16.12.2020
  https://youtu.be/fEeOyqP4fb4  
116 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 33 PHÁP HỘI VÔ CẤU THÍ BỒ TÁT ỨNG BIỆN - Phẩm Tự Thứ Nhất và Phẩm Thanh Văn Thứ Hai, Phẩm Bồ Tát Thứ Ba 04.01.2021
  https://youtu.be/YI4fOryk_K8
117 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 33 PHÁP HỘI VÔ CẤU THÍ BỒ TÁT ỨNG BIỆN - PHẦN 34 PHÁP HỘI CÔNG ĐỨC BỬU HOA PHU BỒ TÁT 05.01.2020
  https://youtu.be/6ZpP2uW76Ho
  Hết

 

 

Ôn lại 4 việc làm có ý nghĩa năm 2020

Kính Bạch Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa , Dai Dức, Tăng Ni,

Kính thưa quí vị ân nhân và mạnh thường quân.

Trong năm qua hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu và Tân Tây Lan , cộng dồng Việt Nam tại Uc châu nói chung và Victoria nói rịêng đã đóng góp không ngừng nghĩ và cùng làm việc có ý nghĩa cho chánh phủ cũng như cộng đồng.

Ôn lại 4 việc làm có ý nghĩa năm qua  

1/ Lễ Khánh Thành Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu - Tân Tây Lan ( Chùa ấn Quang) với chi phí 7 triệu dollars trong  2 năm kêu gọi .

 Hơn 5000 đồng hương Phật tử và sắc tộc khác nhau về tham dự , rất nhiều người chỉ đến tham quan và không dùng cơm trưa nhưng lòng rất hoan hỉ và hẹn ngày trở lại ... thường ngọan các công trình như Đại Hùng Bảo Điện Ấn Quang  , hội trường đa dụng, Bảo Tháp Phổ Môn ,Hoa Viên Quan Âm và khu tịnh dưỡng Long Thọ

2/ Cháy rừng trên nước Úc. Từ tháng 1/2020  qua 3 tháng kêu gọi  trên các chùa và các hội chợ tết Victoria , đồng hương Việt nam đã đóng góp $355,000 dollars  cho cháy rừng trên nước Úc.

Ngày 20/01/2020 Tặng Blaze Aid  cho phục hồi vùng quê Melbourne

Ngày 19/01/2020 vừa thực hiện một chuyến đi khứ hồi từ Melbourne đến Bairnsdale, East Gippsland.

Thật vinh dự khi được tham gia Venerable  Thich Phước Tấn, Trụ trì củaChùa Quang Minh để trao cho Lữ đoàn Trụ sở CFA Bairnsdale và CFA Quận 11.

  Ngày 20/01/2020.Địa điểm tham quan; Lavington, NSW tặng  
Ngày 15/02/2020 Trao tặng cho các nhân viên chủ chốt liên lạc; Nhân viên cứu hỏa tại Trung tâm dịch vụ chữa cháy nông thôn ở tiểu bang NSW

3/ Khẩu trang trong đại dịch.

Tháng 3/2020 từ đợt dịch thứ 1  cho tới đợt dịch thứ 2 bùng phát tháng 6 ,Cộng đồng người Việt Nam tặng trên 400,000 masks , 150,000 bao tay , 20,000 mặt nạ plastic , 5000 áo chòang (tổng trị giá trên $250,000 dollars)cho  bịnh viện Sunshine  Melbourne và phân phát cho tòan thể đồng bào ở Victoria và các tiểu bang khác  và Phân phối hằng ngàn  phần ăn trưa đã và đang  hiến tặng cho các bịnh viện miền tây Melbourne

4/ Cứu trợ bão lụt miền trung Việt Nam.

Tháng 10 vừa qua Gíáo Hội Phật Giáo Uc- Tân Tây Lan kêu gọi cứu trợ 8 tỉnh miền trung Việt Nam do nhiều trận lụt lịch sử số tiền gây quĩ cứu trợ cho đồng bào miền Trung đạt được trên 160,000 dollars

Gíáo Hội Uc- Tân Tây Lan đã liên hệ quí Thầy Cô bên Việt Nam đã ,đang và sẽ tiếp tục cứu trợ 10,000 đồng bào.

đặc biệt chú trọng xây dựng 40 nhà nổi cho đồng bào để phòng chống bão lục lâu dài trong tương lai.

Năm mới sắp đến con xin kính chúc Chư Tăng Ni pháp thể khinh an huệ đăng thường chiếu, tứ đại điều hòa , Phật sự viên thành ,

xin kính chúc Toàn thể ân nhân và quí mạnh thường quân thân tâm thường an lạc , hạnh phúc, phát tài , sức khỏe , trường thọ.

cùng nhau góp phần cho xứ sở Uc Châu thịnh vượng , xứng đáng người con xứ Việt : Uống nước nhớ nguồn , Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.

 

Bác sĩ Phạm Phúc Nhân

Trưởng ban từ thiện xã hội Phật Giáo Úc Châu -Tân Tây Lan.

Hội phó Chùa Quang Minh

 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.

1/11/2020 Kết quả gây quỹ sau 12 ngày kêu gọi gần 111, 627.08 dollars

 


 

Kính Bạch chư Hòa Thượng , Thượng Tọa , Đại đức và chư Tăng Ni,
Kính thưa liệt quí vị trong tất cả hội đoàn,
Kính thưa quí đồng hương phật tử,

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là NangKa. Ngày 12, 13/10, miền Trung lại sẽ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm, tỉnh Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng từ 100 - 200mm.
Bão số 7 cùng mưa lớn gây lũ lụt miền Trung -tính đến ngày 12/10, mưa lũ đã làm hằng trăm người chết , hằng trăm ngàn ngôi nhà các cơ quan trường học chùa nhà thờ nhận chìm trong biển lũ 9 tỉnh miền Trung việt Nam từ Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế , Quảng Nam , Đà Nẵng , Quảng Ngãi, Gia Lai , ĐăkLăk , Lâm Đồng vân vân
Trên địa bàn tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế đều bị ngập nước, với độ sâu từ 0,8m đến 3m; trong đó nhiều nơi tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thành phố Huế bị ngập sâu.
Đại dịch covid 19 ảnh hưởng trên toàn thế giới ảnh hưởng trên 200 quốc gia với 40 triệu người ảnh hưởng , cướp đi trên 1 triệu người tử vong.
Người Việt nam những nước trên thế giới Âu Mỹ Úc rất may mắn , chúng ta có được sự giúp đở các nước sở tại , riêng người Việt Nam không có được phần trợ cấp tài chánh trong đại dịch nay lại cộng thêm thiên tại lũ lụt nên hoàn cảnh người dân miền Trung ruột thịt càng trở nên khốn cùng mà không bút mực nào tả xiết.
Nhân được hoàn cảnh nầy Chủ tịch Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và Phó chủ tịch Thượng Tọa Thích Phước Tấn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống NHất Úc Đại LỢi và Tân Tây Lan phát động cứu trợ khẩn cấp trong giai đoạn nầy và Quí Ngài đồng kêu gọi mọi đồng hương việt Nam và Phật tử cùng chung một tay giúp đồng bào khốn khổi quê nhà để đúng theo lời từ bị của Phật dạy.
Tục Ngữ Việt Nam ta có câu :
-Bầu ơi thương lấy bí cùng ,tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
-Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.
-Con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.
Trong hoàn cảnh cách ly nầy xin quí vị gời tịnh tài đến các chùa và tự viện , hoặc sổ bank giáo hội:


Name: UVBC in AUST-NZ
BSB: 083437
Account number: 730138124


Sau đó Quí Thầy sẽ gởi cho bên Việt Nam giúp đở tận tay đến ngưởi bị nạn.
Xin cùng nguyện cầu cho tất cả chư tăng ni pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, tứ đại điều hòa và Phật sự viện thành ,
Xin cầu chúc tất cả đồng hương phật tử được hưởng các phúc lành trong mùa đại dịch dưới ánh hào quang cửa chư Phật
Xin cảm ơn toàn thể quí vị .
Trân trọng cảm ơn.
Bác sĩ Phạm Phúc Nhân

 

Chi tiết...

Phỏng vấn phim Ngạ Quỹ ( Hungry Ghost )

Hôm nay Chủ Nhật 16/08/2020 lúc 2 giờ chiều Quý vị có thể lên Zoom ID:  4102993232

để tham dự mục phỏng vấn với Thầy trụ trì Phước Tấn về bộ phim Ngạ Quỹ.

Bộ phim sẽ được chiếu trên SBS Monday 24/8 9:25pm to Thursday 27/8 9:25pm