Thượng tọa Trụ trì Thích Phước Tấn.
Đại đức Thích Phước Thái.
Đại đức Thích Phước Thiền.

1/ Ban trị sự :
. Cố vấn: - bác Minh Chiếu
. Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, Bà Tâm Sở, Ông Nguyễn văn Hiếu, Cô Nguyễn Kim Thanh, Cô Huệ Tịnh, Ông Diệp Khôi, Ông Hồng Ký, Bác sĩ Diệu Thư và Cô Dương Thanh.

2/ Tăng ni:
Thầy Trụ Trì; Thầy Phước Hựu; Thầy Phước Thái, Thầy Phước Thiền, Thầy Phước Nguyện, Thầy Phước Nghĩa, Thầy Phước Nguyện,Thấy Hoằng Viên ,Sư Cô Phước Chơn, Sư Cô Phước Hồng và Sư Cô Phước Đức , Sư cô Như Bửu , Sư cô Liên Nghiêm, Sư cô Như Liên, Sư cô Chơn Hòa. .

3/ Ban Hộ Niệm, Kinh Sư, Hoằng Pháp, Nghi Lễ:
Thầy Trụ Trì, Thầy Phước Thái, Thầy Phước Thiền, Cô Mỹ Phương.

4/ Ban Thông tin báo chí Website :
Tuấn Tony Hoàng & Anh Nguyễn Quang , Anh Nguyễn Tùng & Anh Nguyễn Văn Hiếu , Anh Châu ,Mỹ phương.

5/ Ban nhà trù
Ban hộ trì tam bảo Cô Tâm Sở (trưởng), Cô Tuyết(phó), Anh Sang (phó), Chi Hoa (Tâm Nguyên), Cô Tâm Hải, Cô Mai ( Diệu Thọ),

6/ Đạo tràng Quang Minh Cực lạc Liên hữu:
Cô Từ Hương(liên chúng phó), cô Hạnh Thông (trưởng ban hành đường), Cô Lê Tâm (chúng phó), Cô Diệu Quang (trường ban trai soạn), Mỹ Phương (văn phòng thư ký, Nghi Lễ), Thiện Hỷ (chúng trưởng,Trần Thiết), Viên Hiển (chúng phó), Tâm Thiện (chúng trưởng), Diệu Tuyết (chúng trưởng), Cô Chiếu Xuân (chúng trưởng), Cô Tâm Chiếu (chúng trường), Trí Lạc, Diệu Ngọc ( văn Nghệ)

7/ Gia đình Phật Tử Đại Bi Quan Âm:
Anh Hoàng Diệp Khôi (Liên Đoàn Trưởng), Chị Túy Hồng (liên đoàn phó), Chị Tâm Hạnh (thư Ký)

8/ Gia đình Phật Tử Đại Hoan Hỷ:
Anh Hải Nguyễn (Adviser), Chị Oanh Ngo(Huynh Trưởng), Tran Sơn) (Huynh Trưởng),Tran Loan, Tran Dung.

9/ Ban Tiếp Tân:
Anh Hồng Ký (trưởng ban), Chị Dương Thanh (phó ban), Anh Mã Bình (thành viên), Anh Cường (thành viên)

10/ Ban Cảnh Quang Chùa:
Anh Đỗ Trung Hiếu (trưởng ban), Anh Tô(phó ban), Anh Vinh (phó ban), Anh Trịnh Ngọc (thành viên), Anh Phan Lý (thành viên), Anh Vũ Thành (thành viên), Anh Nguyễn Thắng (thành viên), Anh Đổ Hồng Tuấn (thành viên), Anh Nguyễn ngọc Vinh (thành viên) và Anh Tư Thuận (thành viên)

11/ Ban tái thiết tổng quát:
Anh Nguyễn văn Dũng (trưởng ban), Anh Phương Huế (Phó ban), Anh Nguyễn Học (phó ban), Anh Vũ Sang (thành viên)

12/ Ban Kỹ thuật, âm thanh:
Anh Tony Le nguyen , Anh Nguyễn văn Quang , Anh Ngân , Chị Hà , mỹ phương và Anh Hưng Kevin, Paul Gary.

13/ Ban Thư Viện:
Chị Huệ Lan (truởng ban), Anh Châu (phó ban), Anh Nguyễn Tấn Bửu (phó ban), Anh Huệ Lực (phó ban)

14/ Ban Thơ Ký :
Anh Nguyễn Văn Hiếu, Huệ Tịnh .

15/ Ban Trường Việt Ngữ:
Chị Như Ngọc, Cô Hậu, Chị Lê Thị Hoa, Chị Nguyễn Diễm

16/ VOVINAM:
Anh Diệp Khôi (Ban Điều Hành Vovinam ở Hải Ngoại), Anh Kim (Huấn Luyện Viên trưởng võ đường Quang Minh), Anh Nguyễn văn Kiễm (Huấn Luyện Viên phó võ đường Quang Minh)

17/ Ban Vệ Sinh:
Anh Tư Thuận, Anh Hưng, Anh Thành, và Anh Kiệt.

18/Ban Phật cụ:
Cô Diệu An, Cô Vân Nhụy.

19/ Ban MC chùa:
Chị Mỹ Hiền , Chị Oanh , Anh Trí Lạc , Minh Thiệt.

20/ Ban vận chuyển:
Anh Hứa Lâm (trưởng ban), Anh Nguyễn văn Dũng (phó ban), Anh Hòang Diệp Khôi (phó ban)

21/ Ban Tương tế vá ngọai giao:
Anh Mã Bình ,thành viên ban trị sự và thành viên của mỗi ban.

22/ Ban tiếp khách văn phòng:
Bác si Diệu Thư,Chị Kim Thanh, Ni cô Phước Đức, Cô Diệu Lương, Cô Lệ Tâm, Diệu Đắc, Thiện Minh, Quang Hương,Diệu Quang, Hà Nguyễn, Mỹ Phương và Cô Pháp Hoa.

23/ Ban quay phim và chụp ảnh:
anh Ngân, anh Châu, chị Hà Nguyễn,anh Cuong