In bài này
Chuyên mục: Chương Trình
Lượt xem: 1017

Sinh Hoạt tụng kinh, giảng pháp từ 7,30 pm Hằng ngày

Bạn có thể tham dự cùng tụng kinh niệm phật và nghe giảng thuyết pháp trong ZOOM

Zoom ID: 673 570 5325

Password : 830755

Hãy Nhấn vào đây đễ coi trực tếp
https://youtu.be/h6yyzWGhZ4k