In bài này

Thông tin về khoản hỗ trợ $250 Power Saving Bonus của chính phủ Victoria cho các hộ gia đình ạ. Hiện nay do lockdown nên bên Energy Info Hub đang hỗ trợ nộp hồ sơ qua điện thoại: (03) 9607 7117 – nói tiếng Việt hoặc (03) 9607 7103 – nói Tiếng Anh.

Điều kiện để nhận hỗ trợ này là:

Mỗi hộ gia đình chỉ được nhận trợ cấp này một lần duy nhất.