1 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(a) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI 
  https://youtu.be/1a-ocDKEDCM
   
2 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(b) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/PDLlYE-nIjo
   
3 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(c) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/UJ-6QqxHAWk
   
4 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(d) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/UuQfQYjSB-8
   
5 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(e) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/L_V9b3Nbcts
   
6 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM VÔ THƯỢNG ĐÀ LA NI THỨ NHẤT (a)
  https://youtu.be/UCvt9dzmW50
   
KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM XUẤT LY ĐÀ LA NI THỨ HAI (a)
  https://youtu.be/gq72ky7iKsM
   
8 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM THANH TỊNH ĐÀ LA NI THỨ BA (a)
  https://youtu.be/C5RR4AnudDc
   
9 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (a)
  https://youtu.be/ISdZJY1v4Tc
   
10 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (b)
  https://youtu.be/GaHMy-5538A
   
11 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (d)
  https://youtu.be/EMYQ2lqj-S8
   
12  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (f)
  https://youtu.be/mh2q58Xa2H8
   
13 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (g)
  https://youtu.be/YOwotyTfmnY
   
14 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (h)
  https://youtu.be/A99LKPUG0rQ
   
15 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (i)
  https://youtu.be/CbNFHBdKhF0
   
16 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (j)
  https://youtu.be/fshf9eKt5ZQ
   
17  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (k)
  https://youtu.be/A8kdXQxYH3c
   
18 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (a)
  https://youtu.be/lNGInt4Xsp4
   
19 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (b)
  https://youtu.be/qXgOWpCjtSo
   
20 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (c)
  https://youtu.be/3YrYRGkHHEI  
   
21  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (a)
  https://youtu.be/uszgnfd4XuI
   
22  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (a)
  https://youtu.be/YS29LXSx7CI
   
23 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (c)
  https://youtu.be/4ktvhTbME0g
   
24 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI  - Phẩm Thọ Ký Trang Nghiêm
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
25  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI  - Phẩm Thanh Văn Chúng và Phẩm Bồ Tát Chúng
  https://youtu.be/GuK2ssKdYok  
   
26 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI -  Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm và Nhân Duyên
  https://youtu.be/Bc6EMFRGPFA
   
27 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(a) PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/hE9sQUW2i-I
   
28 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(b) PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/b2Mv5D171H0
   
29 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(c)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/KSDTFd3EDU8
   
30 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(d)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live.
   
31  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(e)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/UgW9TRUELx8
   
32 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 8(a)  PHÁP HỘI PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT
  https://youtu.be/RBPuY_XqfMQ
   
33 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 8 (b) PHÁP HỘI PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT
  https://youtu.be/CwYZyr0JxOo
   
34 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 9(a)  PHÁP HỘI ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP
  https://youtu.be/BDaXwBdh0TE
   
35 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 9(b) PHÁP HỘI ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP
  https://youtu.be/Ah4Q8sHapQg
   
36 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 10 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI PHỔ MÔN
  https://youtu.be/Cwh1h9S6i8o
   
37 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(a) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH và LỜI THỨC NHẮC của TT. Thích Phước Tấn
   https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
38 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(b) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/fQ42lY5vTxw
   
38 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(c) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
   https://youtu.be/5jjOopZOMUw
   
39 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(c) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/5jjOopZOMUw
   
40 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(d) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/WAjdJoLRdXA
   
41 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(e) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/BK0LilL5kYU
   
42 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(f) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/XR9dxTSd03g
   
43 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(g) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/E0QhPxhrGDs
   
44 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(h) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH và LỜI THỨC NHẮC
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
45 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KHAI HÓA TRƯỞNG GIẢ (a)
  https://youtu.be/ODEyPwTxpIo
   
46  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KHAI HÓA TRƯỞNG GIẢ (b)
  https://youtu.be/Q1jgC-gumoM
   
47 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KIM TỲ LA THIÊN THỌ KÝ
  https://youtu.be/cgXy08Rk6kw
   
48 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THÍ NGHIỆM BỒ TÁT
  https://youtu.be/1EOi8Z8-YbE
   
49  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(a)
  https://youtu.be/s60r_sbpBfU
   
50 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(b)
  https://youtu.be/VpUIENHndYM
   
51 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(c)
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
52  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(d)
  https://youtu.be/XRUOLhokiRU
   
53 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(e)
  https://youtu.be/uEbvYGdv2to
   
54 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(f)
  https://youtu.be/1f0Lv4nR4qQ
   
55 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(g)
  https://youtu.be/mKnYclM5qtk
   
56 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỨ VÔ LƯỢNG
  https://youtu.be/1GgnvsBCXTY
   
57 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm ĐÀN NA BA LA MẬT
  https://youtu.be/b9dtaYtH96E
   
58 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG - Phẩm THI LA BA LA MẬT và LỜI THỨC NHẮC 11.10.2020 (LIVE)
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
59  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(b) 
  https://youtu.be/E_8mVNnYYRI
   
60 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(c) 13.10.2020/ 6pm
  https://youtu.be/beFedLdZvig
   
61 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(d) 14.10.2020/6pm
  https://youtu.be/wsMH7StEnzQ
   
62 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm SẰN ĐỂ BA LA MẬT.15.10.2020
  https://youtu.be/21_scC8Zc3s
   
63 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(a) 16.10.2020
  https://youtu.be/Ucvo79WrSS8
   
64 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(b) 17.10.2020
  https://youtu.be/ePXy4BS3_ZE
   
65 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(c) 18.10.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
66 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(d) 19.10.2020
  https://youtu.be/t2hmtr2FyC4
   
67 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(e) 20.10.2020
  https://youtu.be/7I178-BFgjo
   
68 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỊNH LỰ BA LA MẬT(a) 21.10.2020
  https://youtu.be/QoubxObcMOA
   
69 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỊNH LỰ BA LA MẬT(b) 22.10.2020
  https://youtu.be/V3-qhwHNVq4
   
70 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(a) 23.10.2020
  https://youtu.be/eeBip3ABaz0
   
 71 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(b) 24.10.2020
  https://youtu.be/qTpxEWWDTZ0
   
72 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(c) và LỜI THỨC NHẮC 25.10.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
73 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(d) 26.10.2020
  https://youtu.be/q0WYZWOLBYY
   
74 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm ĐẠI TỰ TẠI THIÊN THỌ KÝ 28.10.2020
  https://youtu.be/oMhNHLYKsDk   
   
75 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 13 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHƠN XỬ THAI 29.10.2020
  https://youtu.be/5hxIjLL9s6s
   
76 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 14 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHẬP THAI TẠNG(a) 
  https://youtu.be/AYTZVEZ_lyI
   
77 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 14 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHẬP THAI TẠNG(b) 
  https://youtu.be/_RnkVbs4RiE
   
78 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(a) và LỜI THỨC NHẮC 01.11.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
   
79 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(b) 02.11.2020
  https://youtu.be/NoWQqkWXL68
   
80 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(c) 03.11.2020
  https://youtu.be/RFz8fpVcrTg 
   
81 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tự Thứ Nhất 04.11.2020
  https://youtu.be/iX4ID9qrRno
   
82 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm TỊNH PHẠN VƯƠNG ĐẾN PHẬT 05.11.2020
  https://youtu.be/mQFfhOUt9Iw
   
83 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm A Tu La Vương Thọ Ký Thứ Ba và Phẩm Bổn Sự Thứ Tư 06.11.2020
  https://youtu.be/kGTGgpZaT0w
   
84 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Thứ Tám 07.11.2020
  https://youtu.be/s8ngOFl-XAo
   
85 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(a) và LỜI THỨC NHẮC 01.11.2020 (LIVE)
  https://www.youtube.com/watch?v=ohFfotHpENg
   
86 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Thứ 20- Phẩm 21 (10.11.2020)
 

https://youtu.be/CsC1HP2WTWQ

   
87 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký Thứ 22 (11.11.2020)
 

https://youtu.be/cJ8Q2uWKVOM

   
88 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ Thứ 23(a) (12.11.2020)
 

https://youtu.be/qQAJ3gyyEWY

   
89 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ Thứ 23(b) (13.11.2020)
 

https://youtu.be/S8lZtjaaoOM

   
90 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo Thứ 24 (14.11.2020)
 

https://youtu.be/aOTcOl1u38s

   
91 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Lục Giới Sai Biệt Thứ 25(a) và LỜI THỨC NHẮC (15.11.2020)
 

https://www.youtube.com/watch?v=n2aO5a6dKTg

   
 92  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Lục Giới Sai Biệt Thứ 25(c) 17.11.2020
 

 https://youtu.be/aOTcOl1u38s

   
 93  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương Thứ 26 (18.11.2020)
 

 https://youtu.be/fKMe1coCcgg

   
 94 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Bồ Tát Hạnh Thứ 1 và Phẩm Đa Văn Thứ 2 (19.11.2020)
 

 https://youtu.be/fD3OkRkLpJg

   
 95 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Bất Thối Thứ Ba (20.11.2020)
 

 https://youtu.be/7X1iWMFtt4I

   
96 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Cụ Thiện Căn Thứ 4 (21.11.2020)
 

https://youtu.be/F5d2gVbJh5k