Sinh Hoạt tụng kinh, giảng pháp từ 7,30 pm Hằng ngày

Bạn có thể tham dự cùng tụng kinh niệm phật và nghe giảng thuyết pháp trong ZOOM

Zoom ID: 673 570 5325

Password : 830755

Hãy Nhấn vào đây đễ coi trực tếp
https://youtu.be/h6yyzWGhZ4k