Mừng Xuân Tân Sửu 2021 Tại Chùa Quang Minh 

Ngày 11 / 02 / 2021 Từ 6:30 Chiều Tới 11 giờ Đêm cùng ngày.

Chùa sẽ áp dụng và Chấp hành luật lệ của chánh Phủ về chương trình COVID19