Thông tin về khoản hỗ trợ $250 Power Saving Bonus của chính phủ Victoria cho các hộ gia đình ạ. Hiện nay do lockdown nên bên Energy Info Hub đang hỗ trợ nộp hồ sơ qua điện thoại: (03) 9607 7117 – nói tiếng Việt hoặc (03) 9607 7103 – nói Tiếng Anh.

Điều kiện để nhận hỗ trợ này là:

  • Đang nhận trợ cấp Centerlink gồm Pensioner, Job Seeker/New Start, Youth Allowance, Austudy, Abstudy hoặc Department of Veterans Affairs Pensioner Concession (hoặc đang giữ thẻ Department of Veterans Affairs Gold Card)
  • Có bill điện (địa chỉ tại Victoria)

Mỗi hộ gia đình chỉ được nhận trợ cấp này một lần duy nhất.